Szanowny Kliencie!


W niniejszym Zbiorze znajdziesz warunki Twojego Wpisu do katalogu i bazy firm esokolow.pl administrowanego przez Spark System.

§ 1. Definicje.

Użyte w Ogólnych Warunkach Umowy definicje oznaczają:
Właściciel – Spark System z siedzibą w Sokołowie Małopolskim przy ul. Rzeszowskiej 7.
Nabywca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.7.2004 r. (Dz. U.2004.173.1807).
Wpis – wpis do esokolow.pl obejmujący dane o firmie Nabywcy o treści wpisanej przez Nabywcę do formularza zgłoszeniowego poprzez pracownika firmy Spark System.
Baza Firm - baza danych firm pod nazwą esokolow.pl .
OWU – ogólne warunki umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.
Usługi i Dodatki do Wpisu – pozycjonowanie Wpisu w Bazie Firm, pogrubienie czcionki Wpisu, tło Wpisu, kolor Wpisu, firmowe logo Nabywcy Wpisu.
Wpis podstawowy – wpis do esokolow.pl obejmujący podstawowe dane o firmie Nabywcy w zakresie uznanym przez Właściciela, bez Usług i Dodatków do Wpisu.
Konsultant – pracownik Spark System.

§ 2. Przepisy ogólne - zakres obowiązywania.

1. Zawarte w Zbiorze Ogólne Warunki Umowy (zwane dalej OWU) o Wpis firmy Nabywcy do bazy danych ogólnopolskiej bazy firm pod nazwą esokolow.pl, (zwanej dalej Bazą Firm) pod adresem www.esokolow.pl, obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm pod adresem www.esokolow.pl, których stroną jest Spark System.
2. Zbiór OWU nie ma zastosowania do umów zawartych przez Właściciela z konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c.
3. Zbiór OWU ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych przez Właściciela z przedsiębiorcami. Postanowienia umowne niezgodne z OWU zawartymi w Zbiorze, nie obowiązują pomiędzy stronami nawet w przypadku podania ich do wiadomości Właściciela; chyba że ich obowiązywanie pomiędzy stronami zostanie pisemnie potwierdzone przez Właściciela.

§ 3. Zawarcie umowy.

1. Wpisu do Bazy Firm Nabywca dokonuje poprzez wpisanie swoich danych firmy Nabywcy do formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Konsultanta w zakresie umożliwionym przez Właściciela.
2. Wszystkim Nabywcom nowo zarejestrowanym w Bazie Firm, Właściciel umożliwia prezentację swoich danych umieszczonych we Wpisie w formularzu zgłoszeniowym, bez Usług i Dodatków do Wpisu, przez okres 12 miesięcy.
3. Po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania Nabywcy w Bazie Firm, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Właściciela. W tym przypadku Właściciel ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego - tymczasowo zawieszonego.
4. Procedura opisana w § 3 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku zawarcia pomiędzy Spółką a Nabywcą umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm.
5. Zawarcie umowy o Wpis do Bazy Firm, następuje poprzez ustne wyrażenie zgody przez Nabywcę wobec telefonicznego konsultanta Właściciela na zarejestrowanie Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez Nabywcę.
6. W przypadku zawarcia umowy o Wpis, Właściciel doręcza Nabywcy fakturę VAT z tytułu zarejestrowania Wpisu firmy Nabywcy w Bazie Firm na czas określony przez strony. Celem umożliwienia edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 2 OWU, Nabywca uzyskuje od Właściciela hasło i login.
7. Cena za Wpis zależna jest od czasu trwania umowy oraz wybranych elementów Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 4. Przedmiot umowy.

W ramach umowy o Wpis firmy Nabywcy do Bazy Firm, Właściciel jako właściciel serwisu www.esokolow.pl, zobowiązuje się udostępniać w serwisie w okresie obowiązywania umowy: przeznaczone do rozpowszechniania dane firmy Nabywcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym w zakresie umożliwionym przez Właściciela lub wprowadzone w trybie edycji danych z użyciem hasła i loginu oraz zamówione przez Nabywcę elementy Usług i Dodatków do Wpisu.

§ 5. Wykonanie umowy.

1. W okresie 12 miesięcy Wpisu do Bazy Firm, o którym mowa w § 3 ust. 2 OWU, Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje poprzez ponowne wypełnienie (zmianę lub uzupełnienie danych Nabywcy) i przesłanie Właścicielowi formularza zgłoszeniowego na stronie www.esokolow.pl albo poprzez podanie przez Nabywcę konsultantowi telefonicznemu Właściciela danych firmy Nabywcy podlegających korekcie.
2. W okresie obowiązywania umowy o Wpis Nabywca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w serwisie Bazy Firm danych firmy Nabywcy podanych w formularzu zgłoszeniowym. Aktualizacja następuje przy użyciu przez Nabywcę hasła i loginu i wymaga wprowadzenia przez Nabywcę w serwisie Bazy Firm pod adresem www.esokolow.pl nowych danych firmy Nabywcy, które podlegają uaktualnieniu w okresie 48 godzin od czasu ich wprowadzenia.
3. Nabywca dokonuje wprowadzenia Wpisu, jego korekt i uzupełnień we własnym zakresie. Właściciel nie jest odpowiedzialna za treść Wpisów Nabywcy.
4. Właściciel  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody będące następstwem zaistniałych  przeszkód  technicznych  w korzystaniu z Bazy Firm przez Nabywcę jak też przez osoby trzecie.
5. Pod pojęciem przeszkody techniczne w korzystaniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, rozumie się: każdego rodzaju przeszkody techniczne uniemożliwiające Nabywcy albo osobom trzecim korzystanie z sieci internetowej, w tym z serwisu na stronie www.esokolow.pl, każdego rodzaju przeszkody techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu www.esokolow.pl i z internetową emisją Wpisu.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady we Wpisie wynikłe z winy Nabywcy, osób trzecich albo Właściciela. W przypadku wadliwości Wpisu Nabywcy, Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody, w tym związane z przeszkodami technicznymi w korzystaniu opisanymi w § 5 ust. 5.
7. Z przyczyn technicznych Właściciel jako administrator serwisu Baza Firm na stronie www.esokolow.pl, jest upoważniona w każdym roku funkcjonowania serwisu Baza Firm i obowiązywania umowy o Wpis do dwukrotnego przerwania (wstrzymania) emisji internetowej serwisu Baza Firm na stronie www.esokolow.pl przez nieprzerwany czas 24 godzin.
8. Właściciel jest upoważniona do usunięcia z Bazy Firm pod adresem www.esokolow.pl Wpisu zawierającego odesłania (linki) albo treści, niedozwolone przez odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego. W przypadku usunięcia Wpisu przez Właściciela na podstawie uprawnienia zawartego w zdaniu poprzednim, wynagrodzenie zapłacone tytułem wykonania umowy nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
9. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w funkcjonowaniu serwisu Baza Firm pod adresem www.esokolow.pl. bez uprzedniego poinformowania bądź konieczności uzyskania zgody Nabywcy. Zmiany takie nie stanowią zmiany treści umowy pomiędzy Spółką a Nabywcą, o której mowa w § 4 OWU albo w § 3 ust. 2 OWU.
10. Serwis Baza Firm pod adresem www.esokolow.pl, w tym wszystkie Wpisy w serwisie Baza Firm pod adresem www.esokolow.pl od daty umieszczenia i zarejestrowania ich w serwisie Baza Firm pod adresem www.esokolow.pl, jest własnością Właściciela.

§ 6. Rozwiązanie umowy.

1. W każdym czasie obowiązywania umowy o Wpis, Właścicielowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o Wpis zawartej z Nabywcą. Rozwiązanie umowy o Wpis następuje z dniem złożenia przez Właściciela pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu, Nabywcy przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Właściciela przed końcem jej obowiązywania, Nabywcy nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Nabywcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem Umowy o Wpis pomiędzy stronami, rozwiązaniem umowy przez Właściciela i z usunięciem Wpisu albo z nakładami związanymi z zarejestrowaniem Wpisu w Bazie Firm.
4. W przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji internetowej Wpisu bądź samodzielnego usunięcia Wpisu przez Nabywcę z Bazy Firm, kwota wynagrodzenia dla Właściciela zapłacona na podstawie § 3 ust. 6 i 7 OWU nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Nabywcy.
5. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca traci prawo do nieograniczonej edycji Wpisu, o której mowa w § 5 ust. 1 i ust.2 OWU. W tym przypadku prawo do wyłącznej administracji Wpisem – łącznie z jego usunięciem z Bazy Firm, przechodzi na Właściciela. W tym przypadku Właściciel ogranicza Wpis firmy Nabywcy wraz danymi o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej do Wpisu Podstawowego.
6. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy o Wpis pomiędzy Spółką a Nabywcą, oraz w przypadku określonym w § 3 ust. 3 OWU, Nabywca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec Właściciela roszczeń w zakresie sposobu edycji i emisji Wpisu w Bazie Firm, w tym do żądania usunięcia Wpisu z serwisu Baza Firm pod adresem www.esokolow.pl, chyba że treść Wpisu rażąco narusza interesy Nabywcy bądź zawiera treści nieaktualne.

§ 7. ochrona praw autorskich / ochrona baz danych.

1. Zabrania się kopiowania danych z serwisu www.esokolow.pl poprzez zautomatyzowane narzędzia informatyczne.
2. Zabrania się działań umyślnie ukierunkowanych na obciążenie serwisu www.esokolow.pl.
§ 8. Pozostałe postanowienia.

1. Przesyłając formularz zgłoszeniowy Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez Właściciela jako administratora danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Nabywca w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
2. W przypadku nieważności jednego z postanowień OWU, OWU obowiązują strony w pozostałej części nie dotkniętej nieważnością.
3. Strony winny dążyć zgodnie do zastąpienia nieważnych postanowień OWU, zmieniając treść postanowień w odpowiednim zakresie.    
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.


Obsługa techniczna i wykonanie: © Spark System - Wszystkie prawa zastrzeżone